Trafiksituationen

 

Nedan finns en del information om vad vi hittills har gjort.

 

2013-06-17:

Sänkning till max 50 km/h i Tånga-Rögle firades!

Måndagen den 17 juni sattes 50-skyltar upp och det firades i vackert väder på Tånga Bygdegård.

Ida Agnelius följer bytet av skylten vid Tånga Bygdegård

 

Det bjöds på kaffe, saft och kakor och sedan startades grillen och då bjöds det på korv med bröd.

 

Alla barn som ville fick åka en liten runda häst och vagn. 

Ida Agnelius och Julia Fröbom med med ponnierna Eskil och Ida. 

 

Det fanns också ett uppskattat lotteri med fina vinster från våra sponsorer.

Grattis till Felix Persson som drog och vann 1:a lotterivinsten!

 

 

2013-05-20:

Kampen om hastigheten lönade sig till slut! 

HD 20 Maj 2013
Måndagen den 17 juni byts hastighetsskyltarna ut från 70 km/h till 50 km/h i Tånga-Rögle!  För skyltarnas placering, se vägmärkeskarta.

                   

 

2013-04-17:

De många påtryckningarna på Stadsbyggnadsförvaltningen gav inget resultat förrän vi även haft kontakt med Stadsbyggnadsnämndens vice ordförande Bengt Larsen. Då togs till sist frågan upp om Tånga-Rögle kunde bedömas vara ett tättbebyggt område enligt Helsingborgs kommuns lokala trafikföreskrift.

Både Trafikverket och Polisen fick yttra sig i frågan. Polisen hade inget att erinra medan Trafikverket tyckte att möjligen Rögle uppfyllde kriterierna för tättbebyggt område men inte Tånga.

Kommunen valde att inte följa Trafikverkets yttrande och den 17 april 2013 togs beslutet att Tånga-Rögle ska klassas som ett tättbebyggt område fr.o.m. 17 juni 2013. Se den lokala trafikföreskriftenmed beslut och karta över området det gäller.

Då man på kommunen var osäker på hur denna typ av bebyggelse skulle bedömas hade man hoppats att Trafikverket skulle överklaga beslutet så att man kunde få det prövat i högre instans och därmed fått ett prejudicerande beslut. Trafikverket överklagade inte beslutet och därmed så kunde vi till sist få ett slut på denna långa kamp.

 

November 2011 - Juli 2012:

Kontakt med Stadsbyggnadsförvaltningen, Hbg kommun för att försöka få en motivering till varför den enda tätorten i kommunen som man inte bedömt som tättbebyggt område är just Tånga-Rögle.

Efter många försök att få en motivering fick vi ge upp eftersom det inte fanns någon på Stadsbyggnadsförvaltningen som kunde förklara varför man gjort denna bedömning.

 

Oktober 2011:

Tånga-Rögle - en tätort men inte ett tättbebyggt område?

 

Tånga-Rögle är en tätort sedan år 2000 då Statistiska centralbyrån utförde sin tätortsavgränsning och bedömde att Tånga och Rögle hade vuxit ihop till en enhetlig tätort och därmed skulle bedömas som en sådan.

 

Definitionen av en tätort (källa Wikipedia):

En tätort definieras i Sverige, Norge, Danmark och Finland som ett tättbebyggt område med minst 200 invånare där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter samt där andelen fritidsfastigheter understiger 50 procent.

Tätortsindelningen beräknas i Sverige vart femte år av Statistiska centralbyrån (SCB).

Tätortsindelningen är oberoende av den administrativa indelningen utan beräknas strikt enligt ovanstående definition. En tätort kan således ligga i flera kommuner och till och med i flera län, och en stadsdel kan ibland utgöra en egen tätort. De kan till och med ligga i flera länder, även om det är omtvistat (till exempel Karesuando). Det som inte är tätort benämns av SCB som "utanför tätort" och omfattar såväl mindre ortsbebyggelse som småort, fritidshusområden och arbetsplatsområden samt landsbygd. En småort är en ort med normalt mindre än 200 invånare (undantag finns) och högst 150 meter mellan husen.

 

När det gäller frågan om Tånga-Rögle också då skulle kunna anses vara ett tättbebyggt område blir det genast otydligare.

Trafikförordningen 10 kap 9§ reglerar vilken typ av område som kan förklaras vara tättbebyggt område.

 

Trafikförordning (1998:1276)

10 kap. Lokala trafikföreskrifter m.m.

9 § Ett område får förklaras vara tättbebyggt område om det har stads- eller bykaraktär eller annars har därmed jämförbart vägnät och bebyggelse.

Vi närmare kontroll av vilka orter i Helsingborgs kommun som bedömts vara tättbebygda område enligt trafik-förordningen och därmed med automatik har 50 km/h som hastighetegräns, blev detta resultatet:

 

Ort

Tätort

Tättbebyggt område

Allerum

JA

JA*

Bårslöv

JA

JA*

Domsten

JA

JA*

Gantofta

JA

JA*

Hasslarp

JA

JA*

Helsingborg

JA

JA*

Hittarp-Laröd

JA

JA*

Kattarp

JA

JA*

Mörarp

JA

JA*

Påarp

JA

JA*

Rydebäck

JA

JA*

Tånga - Rögle

JA

NEJ

Vallåkra

JA

JA*

Ödåkra

JA

JA*

Fleninge

NEJ

JA*

Hjälmshult

NEJ

JA*

Utvälinge

NEJ

JA*

*1999-08-30 Ärende T1-T16 (Tekniska nämnden): Med stöd av Trafikförordningen (1998:1276) 10 kap 1§ andra stycket 3 föreskriver Helsingborgs stad följande ort som tättbebyggt område.  

 

Tånga-Rögle sticker ut som den enda tätorten i kommenen som inte också bedömts vara ett tättbebyggt område. Dessutom finns det flera orter (dvs. icke tätorter) som är bedömda som tättbebyggda område.

 

2011-03-11:

Transportstyrelsen avslår överklagandet och beslutet kan inte överklagas. Som skäl anger man att inga nya omständigheter framkommit sen vägverkets beslut 20/12 2002 och 19/12 2003 och därför kan man inte motivera ett annat ställningstagande när det gäller hastighetsbegränsningen.

När det gäller väjningsplikt vid korsningarna Tångavägen-Olovsdalsvägen och Tångavägen-Rönhultsvägen säger man att "utredningen i ärendet har inte visat att högerregeln i de aktuella korsningarna fungerar otillfredställande". 

 

2011-02-16:

Kontaktade Lena Martell, Trafik- och vägenheten på Vägtrafikavdelningen, Transportstyrelsen. Hon sa att det finns ett förslag på beslut som nu ligger hos juristen för granskning och vi borde få besked inom kort (veckor).

Vi begärde i vårt överklagande att kommunen skulle få möjlighet att yttra sig men det har inte begärts in  några nya handlingar i ärendet.

 

2011-02-10:

Vi har ännu inte fått besked om något beslut. 

 

2010-06-15:

Information från Transportstyrelsen att överklagandet inkommit. Beslut i ärendet beräknas vara fattat inom sex månader. 

 

2010-06-07:

Tegelbyarna överklagar beslutet att avslå ansökan till Transportstyrelsen och anser istället att ansökan ska bifallas.

Beslutet att avslå ansökan är bl a dåligt motiverat och vi har därför begärt att få:

1) beslutet omprövat med en bedömning gjord utan hänsyn till tidigare bedömningar

2)  beskrivet de negativa effekterna av en hastighetssänkning

3) tydliggjort vad som motiverar bibehållen hastighetsbegränsning

4) ett yttrande från kommunen

 

2010-05-12:

Länsstyrelsen avslår ansökan om sänkt hastighet genom Tånga-Rögle (Dnr 258-72407-09).

 

2010-03-05:

Tättbebyggt område som inte är det samma som tätort. Har därför kontaktat trafikingenjör på kommunen för definitionenen, enligt Trafikförordningen, på tättbebyggt område.

 

2009-12-28:

Tegelbyarna lämnade in yttrande angående ärende Dnr 258-72407-09 där vi först och främst påpekar att Vägverkets avstyrkande är baserat på att det är utanför tättbebyggt område. Tånga-Rögle är officiell tätort i Helsingborgs kommun sedan år 2000. 

För att tillmötesgå Vägverkets önskan att följa de generella bashastigheterna ville vi även ändra sänkningen av hastighet till 50 km/h istället för 40 km/h eftersom det är den generella bashastigheterna för tättbebyggt område.

Vi förtydligade även behovet av väjningsplikt p g a att högerregeln inte efterlevs av majoriteten.

 

2009-12-04:

Länsstyrelsen bereder oss tillfälle att yttra oss med anledning av vad Vägverket och Polismyndigheten framfört i sina respektive yttrande angående ärende Dnr 258-72407-09.

 

2009-11-23:

Vägverket har till Länsstyrelsen yttrat sig angående ärende Dnr 258-72407-09.

De avstyrker bifall till framställning med hänvisning till att bashastigheten 70 km/h är generellt tillåten hastighet utom tätbebyggt område och att man inte bör avvika mot de generella hastigheterna då det inte finns särskilda omständigheter.

 

2009-10-22:

Polismyndigheteni Skåne har till Länsstyrelsen yttrat sig angående ärende Dnr 258-72407-09.

Efter att studerat kartan och med kännedom om området ställer de sig positivt till de förändringar som föreslås. 

 

2009-09-29:

Tegelbyarna skickade in ansökan till Länsstyrelsen angående förbättrad trafiksäkerhet i Tånga-Rögle .

Ärende: Dnr 258-72407-09.

Ansökan gällde följande åtgärder:

  1. HASTIGHETSBEGRÄNSNING till 40 km/h på väg 1428 genom Tånga-Rögle
  2. HASTIGHETSBEGRÄNSNING till 40 km/h på Olovsdalsvägens och Rönnhultsvägens sträckning närmst väg 1428
  3. VÄJNINGSPLIKT för utfart från Olovsdalsvägen till väg 1428 (Tångavägen)
  4. VÄJNINGSPLIKT för utfart från Rönnhultsvägen till väg 1428 (Tånga/Röglevägen)

 

2009-09-29:

Trafikfarliga miljöer registrerade på NTF/Länsförsäkringars sida www.trafikfarligamiloer.se

 

2009-09-28:

Deltog vid samrådsmötet i Farhults gällande projekt för cykelled från Höganäs till Ängelholm via Utvälinge. 
Se mer på
http://www.vv.se/Vagverket-nara-dig/Skane/Cykelleder1/cykelledsplan-2006-2015/

 

2009-01-08:

Skickat information till Anders Ericsson, NTF med sammanställning över våra synpunkter för att förbättra trafiksäkerheten i Tegelbyarna.

 

2008-12-19:

Anders Ericsson, ordf NTF Skåne, besökte oss för att titta på trafikmiljön efter att vi kontaktat honom.

 

mail:info@tegelbyarna.se © 2008 • Får endast kopieras i samtycke med Tegelbyarna • Senast uppdaterad 2013-07-12

www.tegelbyarna.se